Obchodné podmienky

 
 • Kontakt
 • E-mail
 • Informácie
 • Tlačiť
 • Pridať do obľúbených

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 • 1. Všeobecné ustanovenia

  1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti
  zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi
  predávajúcim, ktorým je Milan Hanzel, so sídlom Dunajské nábrežie 39,
  94501 Komárno, IČO: 32425830, Povolené : Obvodný úrad Komarno,
  R.Č.:401-4950(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom
  je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu
  predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:
  mail: info@hanzelaudio.com
  telefón: +421/905400770
  poštová adresa: Dunajské nábrežie 39, 94501 Komárno
  číslo účtu pre bezhotovostné platby: CSOB: 202988483/7500

  1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky
  predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné
  obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na
  všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke
  elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe
  ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej
  stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi
  predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy
  a reklamácii tovaru.

  1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
  zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu
  zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných
  obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené
  pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

  1.4.Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického
  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného
  tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených
  tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe
  otázky kupujúceho.

  1.5.Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru
  prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho
  vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí
  objednávky kupujúcemu.

  2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie
  kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy
  kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim
  vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke
  predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho
  predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

  2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je
  telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o
  akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim
  a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného
  kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané
  oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho
  sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

  2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a
  špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej
  údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde
  má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne
  prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho,
  prípadne iné údaje.

  3. Práva a povinnosti predávajúceho

  3.1.Predávajúci je povinný:
  a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu
  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo
  vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo
  elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie
  tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody
  v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od
  kupujúceho za dodaný tovar.

  4. Práva a povinnosti kupujúceho

  4.1.Kupujúci je povinný:
  a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote
  splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo
  podpisom ním poverenej osoby.

  4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a
  mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní
  objednávky.

  5. Dodacie podmienky

  5.1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových
  listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej
  stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tovar je dodávaný v
  originálnych obaloch. Obal môže byť z dôvodu kontroly obsahu a
  funkčnosti otvorený pred doručením.

  5.2.Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať
  kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo
  výrobcom tovaru predávajúcemu.

  5.3.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v
  akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k
  omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je
  oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj
  opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak
  kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v
  kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne
  predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu
  skladné vo výške 15,- € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí
  14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je
  predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej
  osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za
  dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú
  pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

  5.4.Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru
  pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

  5.5.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch,
  prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na
  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú
  nezáväznými údajmi.

  5.6.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky
  predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

  5.7.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto
  určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar
  osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní
  pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej
  zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba
  splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná
  predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o
  zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku
  tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v
  kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to
  najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a
  skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných
  obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia
  tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý
  okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným
  zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v
  protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

  5.8.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho
  obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo
  obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť
  oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V
  prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť
  záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí
  dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného
  predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady
  tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru
  dodať kupujúcemu nový tovar.

  5.9.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v
  lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy
  a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej
  ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy
  bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

  6. Kúpna cena

  6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru
  dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného
  v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru
  (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej
  prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru,
  dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby,
  platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery
  alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v
  záväznej akceptácii objednávky.

  6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade
  zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien
  od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

  6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu
  bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá
  kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  6.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý
  tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí
  tovaru.

  6.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar
  dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej
  zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými
  právnymi predpismi SR.

  6.6.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením
  celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na
  kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je
  povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je
  dohodnuté inak.

  6.7.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri
  prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je
  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu
  sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci
  zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

  6.8.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej
  cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu
  poskytnúť.

  7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením
  celej kúpnej ceny za tovar.

  7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď
  prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v
  čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar
  neprevezme.

  8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

  8.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný
  reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného
  reklamačného poriadku.

  8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.
  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne
  informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o
  tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v
  súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane
  spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
  o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

  8.3.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od
  predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke
  elektronického obchodu predávajúceho.

  8.4.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné
  prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

  8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar,
  ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo
  predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

  8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.
  Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto
  prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase
  prevzatia tovaru.

  8.7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie
  vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu
  oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom
  tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

  8.8.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v
  prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že
  vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu.
  Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej
  stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť
  druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u
  osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej
  len "určená osoba"). Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne
  doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce
  podmienky:
  a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od
  kupujúceho predávajúcemu,
  b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
  c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho
  predávajúcemu.
  Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť
  predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené
  všetky nasledujúce podmienky:
  a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od
  kupujúceho predávajúcemu,
  b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou
  predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
  c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho
  predávajúcemu.
  Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
  Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak
  predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar
  priamo určenej osobe).

  8.9.Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek
  prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom
  sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

  8.10.V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných
  podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť
  prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18
  ods. 3 Zákona.

  8.11.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez
  zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na
  bezplatné odstránenie vady.

  8.12.Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o
  uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim,
  napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný
  presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť
  spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. §
  623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom
  prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie
  o uplatnení reklamácie doručiť kupúmúcemu ihneď; ak nie je možné
  potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
  najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
  uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť
  preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  8.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v
  zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je
  predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia
  reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších
  prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených
  prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu
  tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po
  určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba
  reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu
  vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako
  30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie
  reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
  výmenu tovaru za nový tovar.
  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od
  uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu
  zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného
  autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
  stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez
  ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od
  kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani
  iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia
  kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu
  vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
  kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na
  odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení
  reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné
  s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu
  na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením
  preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže
  reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia
  tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu
  uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady
  vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace
  účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno
  zamietnuť.

  8.14.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol
  predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s
  prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená,
  musel vedieť.

  8.15.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný
  obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

  8.16.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného
  listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  c)uplynutím záručnej doby tovaru,
  d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou
  vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  g)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore
  s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,
  technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  h)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  i)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom,
  statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

  8.17.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné
  konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a)odovzdaním opraveného tovaru,
  b)výmenou tovaru,
  c)vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  f)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  8.18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať
  písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  8.19.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,
  pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a
  plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov
  súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

  8.20.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol
  používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

  8.21.v prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na
  ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa
  uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného
  dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba
  znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

  8.22.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

  8.23.Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v
  závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto
  reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
  a)predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
  b)predávajúci vadný tovar vymení.

  8.25.Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac
  krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych
  odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne
  užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
  kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok
  reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
  a)výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších
  technických parametrov, alebo
  b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný,
  vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

  8.26.Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári
  na uplatnenie reklamácie.

  8.27.Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu
  považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

  8.28.Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných
  vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád
  súčasne.

  8.29.Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu,
  počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po
  uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar
  spolu viac ako 180 dní.

  8.30.Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po
  tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie
  vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok
  skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je
  oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu)
  uplatňovať reklamáciu opakovane.

  8.31.V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako
  odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne
  jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na
  odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

  9. Osobné údaje a ich ochrana

  9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou
  osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko,
  adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a
  mailovú adresu.

  9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou
  osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu
  sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

  9.3.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č.
  428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,
  ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti
  predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných
  systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s
  poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom
  osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci
  Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa
  zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať
  v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje
  predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním
  osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu
  kupujúcim predávajúcemu.

  9.4.Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu
  predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách
  predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie
  takýchto správ.

  9.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v
  on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej
  sekcii, ihneď po prihlásení.

  10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak
  výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve
  prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili
  realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej
  zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto
  skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú
  zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

  10.2.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7
  pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných
  obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1
  zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
  zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o
  ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

  10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že
  predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa
  ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

  10.4.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

  10.5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto
  všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu
  kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,
  spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo
  účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť
  predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie,
  návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom
  obale vo forme poistenej zásielky.

  10.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu
  tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom
  pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci
  kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom
  akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od
  doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu
  bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

  10.7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu
  tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti
  predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v
  záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust.
  § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z
  celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy
  a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od
  doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu
  bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

  10.8.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode
  10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od
  kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný
  vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov,
  spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

  11. Záverečné ustanovenia

  11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných
  obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto
  všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme,
  akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  11.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu
  používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu
  5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru
  predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných
  podmienok.

  11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude
  uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

  11.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa
  vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona
  č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.
  128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
  spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
  284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane
  spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

  11.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči
  kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  11.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné
  obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Aesthetix ASI Aton Bel Canto DH Labs Silver Sonic Diapason DVDO Highland audio JL Audio Lumene Mit Norstone Design Opera loudspeakers Oppo Pathos PS Audio Rega Sunfire Triangle Unison Research Viablue Vibrapod Vicoustic VPI